SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Rada školy

Rada školy (RŠ) patrí medzi samosprávne orgány školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu v škole. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov našej školy. Riadi sa štatútom RŠ.

Rada školy - zloženie:

p.č.

volení členovia za:

titul, meno, priezvisko

1.

pedagogických zamestnancov

Mgr. Mária Kaľamárová

2.

pedagogických zamestnancov

Mgr. Michaela Lúštiková

3.

ostatných zamestnancov

Bc. Lenka Bjelić

4.

žiakov

Michal Čásar

5.

rodičov

Andrea Šimová

6.

rodičov

Mgr. Erika Ivanová

7.

rodičov

Mgr. art. Patrik Ševčík

 

Delegovaní členovia za BBSK:

 

8.

 

Mgr. Marianna Kemková

9.

 

PaedDr. Juraj Družbacký

10.

 

Ing. Anna Orfánusová

11.

 

Ing. Ján Plesník

 

Predseda/predsedníčka rady školy:

Ing. Ján Plesník