SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Propagácia remeselných odborov a systému duálneho vzdelávania smerom k žiakom ZŠ, ich rodičom, ako i zamestnávateľom

Združenie Mladé Slovensko v spolupráci so SOŠ hotelových služieb a obchodu, SOŠ technickou a SOŠ drevárskou zorganizovalo workshop zameraný na propagáciu remeselných odborov,  ako aj Systému duálneho vzdelávania na ZŠ vo Zvolene, v rámci projektu pod názvom Propagácia remeselných odborov a systému duálneho vzdelávania smerom k žiakom ZŠ, ich rodičom, ako i zamestnávateľom, za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Naši študenti odborov cukrár, hotelová akadémia, obchodný pracovník, kozmetička a kaderník pod vedením p. zástupkyne Mgr. Mogišovej, učiteľov Bc. Sebiňovej, Ing . Krseka  prezentovali zručnosti vo svojich odboroch s tým, že i žiaci ôsmych a deviatych ročníkov si to mohli vyskúšať priamo. Zároveň poukázali nato, že remeselné odbory sú žiadané na trhu práce. Veľmi nás tešil záujem nielen deviatakov, ale i ôsmakov o naše odbory a mnohí z nich prejavili už svoj záujem študovať na našej škole. Workshopu sa zúčastnilo okolo 400 žiakov z troch ZŠ Zvolena.

Výsledkom projektu je nielen pekný propagačný materiál, ale aj USB kľúče,  ktoré  študenti školy  využijú pri  propagácii svojich prác, projektov, aktivít školy, ktoré sa budú prezentovať počas celého roka.

Záverom sa chceme poďakovať poslancom BBSK za okres Zvolen, Krupina a Detva, ako aj BBSK za poskytnutú finančnú pomoc, vďaka ktorej sa mohol realizovať tento úspešný a užitočný projekt.

Mgr. Alžbeta Staníková

predsedkyňa správnej rady

Združenia Mladé Slovensko