SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Archív

Vyučovanie počas karantény

Milí žiaci, dovoľujeme si vás upozorniť na fakt, že aj keď naša škola zostala rovnako ako ostatné školy na Slovensku až do odvolania zatvorená a klasické vyučovanie v triedach bolo prerušené, vyučovanie v tomto období prebieha naďalej - prostredníctvom portálu EDUPAGE, resp. mailovej komunikácie s vyučujúcimi. Všetci učitelia s vami už nadviazali kontakt a dohodli si s vami spôsob komunikácie, rovnako vám priebežne zasielajú obsah učiva a termíny odovzdávania úloh.

Žiaľ, každodennou kontrolou komunikácie na EDUPAGE a spätnou väzbou od vyučujúcich sa dozvedáme, že niektorí z vás ste ešte vôbec nenadviazali kontakt so svojimi vyučujúcimi a nezačali pracovať na zadaných úlohách. Každý vyučujúci robí podrobný  záznam o aktivitách žiakov, plnení úloh, ktoré im zadáva, čo následne ovplyvní aj vaše koncoročné hodnotenie v jednotlivých predmetoch. Neberte túto situáciu na ľahkú váhu, uvedomte si, že teraz je čas ukázať, ako dokážete byť disciplinovaní, prekonajte sami seba a venujte čas aj samoštúdiu.

Dôrazne vyzývame tých žiakov, ktorých sa to týka, aby urýchlene hľadali možnosti a spôsoby, ako komunikovať s vyučujúcimi a mohli tak pokračovať v štúdiu.  Ak ste si nechali učebnice a zošity v ŠI, spojte sa so spolužiakmi. V dnešnej dobe nie je problém, aby ste si navzájom pomohli, prefoťte si poznámky a učivo z učebnice a prepošlite si materiály prostredníctvom facebooku, messengera, Whats app, e-mailom...  

Zároveň vás vyzývam, aby ste dávali pozor na seba, aj na vašich blízkych. Nevychádzajte z domu - len v nutných prípadoch, dodržujte zásady hygieny a zdravej výživy.

Verím, že všetci to spoločne zvládneme a v zdraví sa v blízkej dobe stretneme.

PaedDr. Helena Hrnčiarová, riaditeľka školy