SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Podborka má talent

Dňa 23.10.2018 sme tradične po roku privítali v kine Podborová našich prvákov pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie, ktorá sa niesla v znamení hesla známej televíznej show – v našom podaní pod názvom Podborka má talent!

Po privítaní poroty, ktorá hodnotila zvládnutie jednotlivých disciplín a spečatení imatrikulačného sľubu, sa za podpory a potlesku spolužiakov z vyšších ročníkov pustili naši prvácki aktéri do plnenia pripravených úloh. Úspešnejší boli odmenení sladkosťami a dievčatá aj balíčkami s kozmetickými prípravkami, nuž a tí, ktorým sa veľmi nedarilo, bohužiaľ, museli prijať menej príjemnú “odmenu“.

Neistota, strach, ale aj smiech a zábava sú neodmysliteľnou súčasťou KABU. Dúfame, že aj napriek rôznym “nemilým“ úlohám nebol tento deň traumatizujúci, ale naopak, žiaci odchádzali domov s nezabudnuteľnými zážitkami.

Pripraviť zodpovedne akékoľvek podujatie nie je jednoduché, predovšetkým ak chceme zosúladiť rôzne predstavy a zrealizovať ich tak, aby sme boli s výsledkom všetci spokojní. Veríme, že sme to zvládli a presvedčili sa najmä o tom, že aj na našej škole máme talentované deti v rôznych oblastiach.

Váš organizačný tím KABU

FOTOGALÉRIA NA FB 

Študentská kvapka krvi 2018

„Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.“  Marcus Aurelius

 

Na našej škole sme v rámci Študentskej kvapky krvi robili dobré skutky 22. 10. 2018. Robili sme ich pre ľudí, ktorí bojujú s vážnym ochorením, alebo potrebujú ten najvzácnejší dar pre človeka - nenahraditeľnú červenú tekutinu - ľudskú krv. Symbolická červená kvapka, ktorá však robí zázraky – zachraňuje život.

Tohtoročná Študentská kvapka sa konala už 24-krát, jej hlavným heslom bolo: „Nevyhováraj sa a príď aj ty darovať krv!“   Jej cieľom je získať prvodarcov z radov študentov. Nám sa tohto roku podarilo získať 7 študentov - prvodarcov,  11 študentov sa do kresla vrátilo už druhý alebo tretíkrát.

Mobilného odberu sa zúčastnilo celkom 18  študentov – dobrovoľníkov. Tiež sa pre študentov stávajú vzorom pedagógovia, ale aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí rozširujú rady dobrovoľných darcov na našej škole. Pravidelne medzi nich patria: pani sekretárka Marta Haláková,  PaedDr. Andrej Jakubčin , Mgr. Iveta Straková a pán údržbár Vladimír Belaj.

Počas tohtoročnej Študentskej kvapky krvi urobili pracovníci transfúznej jednotky z Banskej Bystrice 25 odberov. Ostáva len veriť, že v tejto humánnej tradícii bude škola naďalej  pokračovať, pretože má možnosť v študentoch prebúdzať záujem o pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.    

Uvedomujeme si, že dobrovoľné darovanie krvi je skutočným „ darom života,“ ktorý môže zdravý človek poskytnúť chorým ľuďom.  A my veríme, že pre nás darcov je to len kvapka, pre druhého život.

 

Svet miešaných nápojov - Barmanský kurz

V októbri tohto školského roku v našej škole prebiehal barmanský kurz pre žiakov  gastro odborov. Kurz pozostával z teoretickej i praktickej prípravy žiakov. Žiaci mali možnosť sa zoznámiť s novými trendmi v miešaní nápojov, ako i spoznať nové suroviny na ich prípravu. Jednotlivo si ich pripravovali a zároveň i degustovali. Takto si osvojili a upevnili nové vedomosti i zručnosti v oblasti mixológie.

Na záver kurzu každý žiak musel zvládnuť písomnú i praktickú skúšku. Po zvládnutí oboch častí  si prevzal certifikát o absolvovaní barmanského kurzu, tým sa stal kvalifikovaným odborníkom v oblasti mixológie.

Etablovanie duálneho systému vzdelávania prostredníctvom podpory profesionality v podnikoch praxe - záverečné pracovné stretnutie v JENE

Od decembra 2016 do októbra 2018 sa realizoval projekt Etablovanie duálneho systému vzdelávania prostredníctvom podpory profesionality v podnikoch praxe. Cieľom projektu bola výmena skúseností medzi jednotlivými krajinami v rámci zavedenia systému duálneho vzdelávania. Počas dvoch rokov sa partneri projektu IB Jena, ENAIP Lombardia, Cantu, SOŠHSaO Zvolen šesťkrát stretli v jednotlivých krajinách.

Záverečné pracovné stretnutie sa konalo v dňoch od 15.10-18.10.2018 v nemeckom meste Jena. Toto stretnutie sa nieslo v duchu sumarizácie aktivít, ktoré sa realizovali počas celého projektu v období dvoch rokov. Súčasťou bola i záverečná konferencia, na ktorej sa predstavili partneri projektu, poukázalo sa na rozdiely v systéme duálneho vzdelávania jednotlivých krajín, navrhli sa odporúčania pre fungovanie duálneho vzdelávania. V rámci záverečného programu partneri projektu mali možnosť navštíviť pracovnú agentúru, kde pôsobia kariéroví poradcovia, ktorí úzko spolupracujú pri orientácii mladých ľudí pri výbere budúceho povolania. Profesionálny výklad odborníkov z radu duálneho vzdelávania i pohostinný prístup organizátorov projektu IB Jena ocenili ostatní partneri projektu.

Každá krajina vniesla do projektu nový pohľad, nové know- how.

Výborná spolupráca, nové vzťahy medzi novými partnermi projektu potvrdili multikultúrne fungovanie jednotlivých štátov.

Pevne veríme, že vzťahy s partnerskými školami budú naďalej intenzívne pokračovať pri realizácii ďalších nových projektov.

Deň nezábudiek

 „ Život bez zdravia je bremeno, so zdravím – radosť.“ W. Longfellow

 

V októbri sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň nezábudiek. Zbierku každoročne organizuje Liga za duševné zdravie SR, ktorej symbolom sa stal nenápadný modrý  kvietok – nezábudka.

Nie náhodou sa stala symbolom duševného zdravia. Na jednej strane upozorňuje, aby sme my zdraví nezabudli na ľudí, ktorí trpia duševnými chorobami a tiež aj na to, že takéto choroby  prichádzajú nenápadne a pomaly. Často začínajú občasnou depresiou   a končia vážnym ochorením.         

Výťažok z predaja nezábudiek využije Liga na podporu aktivít, ktoré sú v súlade s cieľmi a poslaním Ligy, na podporu projektov chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času a prevencie v oblasti duševného zdravia.

Naše dobrovoľníčky vybrali v uliciach Zvolena peknú sumu 748 €, ktoré pomôžu zlepšiť život duševne chorým.

Historické osmičky

 „ História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.“ Cicero

 

Rok 2018 je rokom, v ktorom si pripomíname niekoľko významných medzníkov, ktoré ovplyvnili našu históriu. Medzi dva najvýznamnejšie patrí rok 1918 a rok 1968.

28.10. 1918 si pripomenieme 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. V auguste sme si pripomenuli 40. výročie udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1968, kedy niektorí politici chceli uskutočniť politické a hospodárske zmeny pod vedením Alexandra Dubčeka. Tieto udalosti sú v našich dejinách známe ako socializmus s ľudskou tvárou.

Študenti našej školy sa zúčastnili dvoch prednášok, ktoré pri príležitosti týchto významných udalostí pripravili pracovníci Štátneho archívu vo Zvolene.

Študenti III. H sa zúčastnili prednášky pod názvom Vznik ČSR v roku 1918 a udalosti vo Zvolene a študenti III. A sa zúčastnili prednášky  Vpád spojených vojsk v auguste 1968- pohľad na pomery vo Zvolene.

Študenti si prednáškami mali možnosť doplniť vedomosti, ktoré získali na hodinách dejepisu.

 

Najkrajšia torta Slovenska 2018

Znova sme začali súťažiť. Po kaderníčkach a kozmetičkách otvorili novú šnúru súťaženia aj naši cukrári. O najkrajšiu tortu Slovenska bojovali na rovnomennej súťaži vo štvrtok 11. októbra 2018 v Púchove.

Žiačky cukrárky reprezentovali školu v dvoch kategóriách. V prvej kategórii junior do 21 rokov  prebiehala súťaž pod názvom Čaro jesene. Boli sme v nej veľmi úspešní, žiačka Diana Vajsová z triedy III.N získala zlatú medailu. V druhej, špeciálnej kategórii, sa súťažilo o najkrajšiu Drip tortu (nahú tortu). Aj tu sme uspeli na najvyššej priečke. Karamelovo-gaštanová torta žiačky Simony Urblíkovej z III.N nám priniesla tiež zlatú medailu.

Žiačkam  i majstrom odborného výcviku patrí veľké ĎAKUJEME za dve púchovské zlatá.

Boli sme v pralese

Kto by chcel vidieť skutočný, ľudskou rukou nedotknutý, prales, nemusí hneď cestovať do Amazónie. Niekoľko sa nachádza i u nás na Slovensku (až 74!).

Najbližšie k nám je určite Badínsky prales, rozprestierajúci sa v Kremnických vrchoch, neďaleko obce Badín. Prísne chránená lokalita vyhlásená za Územie európskeho významu predstavuje pozostatok prastarých lesov s výskytom 200 - 400-ročných stromov. Najväčšie z týchto stromov sú viac ako 40 m vysoké a obvod ich kmeňov dosahuje často až 500 cm. Okrajom Badínskeho pralesa – mimo najprísnejšieho ochranného pásma – vedie asi 1 km dlhý náučný chodník prístupný širokej verejnosti. Hlbšie do pralesa je však možné vojsť len v rámci odbornej exkurzie so sprievodcom z Lesov SR, alebo inej vedecko-výskumnej inštitúcie. Prípadne, ak ste výnimočne významná osobnosť – britskému princovi Charlesovi sa to bez problémov podarilo, dokonca si z pralesa odniesol i zopár sadeníc mladých stromov. K náučnému chodníku Badínsky prales sa možno dostať lesnou cestou z obce Badín vzdialenej asi 6 km.

Nás, žiakov 1. a 2. ročníka MRCR, sprevádzali slovom i „krokom“, pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorí nás oboznámili s charakterom lesných ekosystémov, s vplyvom meniacich sa životných podmienok na formovanie lesných spoločenstiev a s ochranou živých a neživých zložiek prírody v NPR Badínsky prales.

 

Pivo, tekutý chlieb - seminár

Dňa 3.10.2018 sa konal seminár na tému Pivo ako tekutý chlieb. Zástupcovia firmy Plzenský Prazdroj Slovensko prezentovali produkty, suroviny, ktoré sa používajú na výrobu piva, ako i spôsoby čapovania a podávania moku. Cieľovou skupinou boli žiaci končiacich ročníkov študijných odborov hotelová akadémia a čašník, servírka.

Seminár pozostával  z teoretickej i praktickej časti. Žiaci si mohli svoje zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia overiť pri čapovaní a podávaní piva. Zároveň sa oboznámili s novými trendami v podávaní piva.

Pevne veríme, že získané vedomosti využijú  na maturitnej skúške i v ďalšom praktickom živote.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so sládkarmi.

Zlaté nožnice unikli o vlások

5. októbra 2018  v Incheba  Expo aréne súťažili o Zlaté nožnice desiatky kaderníkov, dospelých aj študentov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci - Veronika Kostúrová z 3.N a Adrián Richtr z 2.M.

Veronika Kostúrová v kategórii Komerčný svadobný účes súťažila spolu s 22 kaderníkmi.  Svojej modelke Valérii Neuschovej vytvorila  za hodinu krásny trendový účes, ale v konečnom hodnotení nedosiahla pódiové umiestnenie.
S pánskym klasickým strihom sa v kategórii  FADE CUT  popasoval Adrian Richtr. Mal len 45 minút na to, aby vypracoval svojmu modelovi Petrovi Kučerovi strojčekom bočné a zadné partie a dotvoril vrchnú partiu ľubovoľným spôsobom. Ani on sa neumiestnil medzi trojicou najúspešnejších.
Hoci sa naši žiaci v boji o Zlaté nožnice neumiestnili, z Incheby si odnášajú zlaté skúsenosti a chuť zdokonaľovať sa v remesle. Obidvom ďakujeme za reprezentáciu a majstrom odborného výcviku za ich prípravu.

Variabilné symboly pre prvé ročníky šk. rok 2018/2019

 

Loading...

Design by: www.diablodesign.eu