SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

EUROSCOLA  2018

 Na základe pozitívnych skúseností a priaznivých ohlasov z roku 2016 sa vyučujúci občianskej náuky s vybranými žiakmi zapojili do projektu Euroscola 2018. Jeho prípravná fáza prebiehala už počas septembra. Nasledovalo množstvo zaujímavých  aktivít, ktoré sa uskutočnili formou prednášok, besied, exkurzií, ale aj na hodinách OBN. Všetky spájala snaha posilniť demokratické cítenie mladých ľudí, vzbudiť u nich záujem o verejné dianie a aj ochotu priamo sa do neho zapojiť. Ich úlohou bolo aj poukázať na rôzne prejavy extrémizmu, ktoré sa v mnohých podobách objavujú v dejinách Európy a nemožno si ich nevšímať ani v súčasnosti.

Olympiáda v  nemeckom jazyku

Dňa 23.11.2017 si naši žiaci zmerali sily  aj na 28. ročníku  Olympiády z nemeckého jazyka (ONJ). Tento rok súťažilo 16 žiakov,  po 6 ich bolo v kategóriách 2B a 2D a štyria  žiaci reprezentovali  prvé a druhé ročníky hotelovej a obchodnej akadémie.

Best in Deutsch

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej  online súťaže Best in Deutsch, ktorá je organizovaná v rámci Európy.  Organizátorom súťaže je Institute for Competencies Development  Czech Republic . Súťaže sa zúčastňujú žiaci stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov z rôznych krajín Európy. Tento rok sa konala  dňa 23.11. 2017 a zúčastnilo sa jej 8 žiakov našej školy.        

Skills Slovakia 2017

Dňa 28.11.2017 sa v priestoroch Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch konal 7. ročník semifinálového kola postupovej súťaže žiakov-kuchárov hotelových akadémií  a stredných odborných škôl. Súťaž pod názvom Skills Slovakia - Gastro Junior Bidfood CUP organizoval Klub mladých kuchárov a čašníkov pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Žilinská gastronomická jeseň 2017

V priestoroch žilinského Hotela Slovakia sa 22. novembra 2017 uskutočnil už 6. ročník gastronomickej súťaže Žilinská gastronomická jeseň, ktorú organizoval Žilinský klub kuchárov a cukrárov v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline.

KABU 2017

Dňa 16.11.2017  veľká telocvičňa privítala žiakov prvých ročníkov  SOŠ hotelových služieb a obchodu pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie – prijímania prvákov do cechu študentského.

X. ročník súťaže ZAV 2017

V dňoch 06. 11. 2017 a 07. 11. 2017 sa uskutočnil na SOŠ hotelových služieb a obchodu X. ročník celoslovenskej súťaže v odpise textov na počítači ZAV Zvolen. Súťaž organizovalo občianske združenie INTERINFO SR, ktoré pracuje pri SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.

Študentská kvapka krvi 2017

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“

                                                                                         (Jan Amos Komenský)

 

Už 5 rokov nezištne pomáhame ako dobrovoľní darcovia krvi. Začínali sme v roku 2013 Študentskou kvapkou krvi a 26. 10. 2017 je to už jej jubilejný 5. ročník.

Poučme sa z histórie...

„História tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať prítomnosť.“

Thomas Jefferson

Študenti II. H a IV. K spoznávali našu históriu v rámci projektu EUROSKOLA, do ktorého sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. 18.októbra 2017 sa uskutočnila beseda s Mgr. Vierou Kováčovou, pracovníčkou Múzea SNP v Banskej Bystrici. Hlavnou témou bolo oboznámiť študentov s úlohou Hlinkovej gardy počas Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945.

Design by: www.diablodesign.eu