SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika študijného odboru

 - štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou, 

 Absolventi/absolventky tohto odboru:

  • sú kvalifikovaní/é odborníci/odborníčky schopní/é aplikovať získané vedomosti pri príprave, priebehu a kontrole výroby potravín, riadiť technologický proces, kontrolovať podmienky pre výrobu bezpečných potravín,
  • sú schopní/é určiť chyby výrobkov, analyzovať ich príčiny, vyvodzovať závery, zabezpečiť odstránenie chýb,
  • dokážu triediť výrobky podľa kvality, posúdiť neškodnosť potravín,
  • dokážu vytvoriť a kontrolovať výživové a hygienické programy pre stravovacie a iné zariadenia,
  • vedia vypracovať cenovú kalkuláciu výrobku,
  • dokážu aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce, ekologické aspekty jednotlivých výrob podľa zamerania, dodržiavať HACCP,
  • dokážu využívať IKT pri svojej práci, využívať dostupné softvérové vybavenie pri riešení praktických úloh,
  • vedia citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi, kultivovane vystupovať a správať sa,
  • vedia aktívne komunikovať v materinskom a 2 cudzích jazykoch.

 

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie sa realizuje v budove školy na Jabloňovej 1352 vo Zvolene. Praktické vyučovanie sa realizuje formou praktickej prípravy v odborných laboratóriách, v zmluvne dohodnutých podnikoch štátnej, verejnej správy a v súkromnom sektore.

 

Ukončovanie štúdia

Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti Dokumenty - ŠkVP, pre študijný odbor výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín.

 

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.