SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Organizácia roka

Školský rok 2016/2017

VYUČOVANIE:

 • 01.09.2017 - začiatok školského roka 2016/2017
 • 04.09.2017 - slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 a začiatok vyučovania 8:00 hod (pondelok)
 • 31.01.2018 - koniec I. polroka (utorok)
 • 01.02.2018 - začiatok vyučovania v II. polroku (štvrtok)
 • 29.06.2018 - koniec vyučovania v II. polroku (piatok)
 • 30.06.2018 - koniec II. polroka
MATURITNÁ SKÚŠKA:
 
 
 
 
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 13. marca 2018 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 14. marca 2018 (streda),
c) matematika dňa 15. marca 2018 (štvrtok),
d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2018 (piatok).
 
2. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ . Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.
 
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.
 
4. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. – 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 27. marca 2018.
 
5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 4. – 7. septembra 2016. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.
 
6. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2017.
Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.
 
7. Od 1. septembra 2018 nadobudne účinnosť nové znenie vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, na základe ktorého dochádza ku zmene spôsobu testovania externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Externou časťou maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa budú overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku. Z vyššie uvedeného dôvodu sa v apríli 2018 uskutoční generálna skúška EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Testovanie sa uskutoční na vzorke žiakov.
 
8. Na vybraných stredných školách sa v období september – november 2017 a január – február 2018 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

 

Medzinárodné merania

V septembri 2017 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ), ktorej hlavnou sledovanou oblasťou je čitateľská gramotnosť. Administráciu hlavného merania v SR zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami v mesiaci apríl 2018. Školy zapojené do merania budú o presnom termíne realizácie merania informované. Súčasťou výskumu budú aj dotazníky pre riaditeľov a žiakov zúčastnených škôl. Hlavné testovanie bude prebiehať v elektronickej podobe, off-line prostredníctvom PC a notebookov.

 

PORADY:

a) gremiálne porady sa konajú každý pondelok v zložení: riaditeľka školy, zástupkyne pre teoretické vyučovanie, zástupkyňa pre odborný výcvik, zástupca pre výchovu mimo vyučovania, vedúci ekonomicko-technického oddelenia a v prípade potreby prizvaný zástupca odborov,

b) prevádzkové porady a pracovné porady podľa potreby po gremiálnej porade,

c) pedagogické porady v stredu v 1.turnuse o 15.10 hod. a podľa potreby

d) zasadnutia PK podľa plánu práce PK ale minimálne 4 x do roka

 

PRÁZDNINY:

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 30. - 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017 23. december 2017 – 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
polročné 1. február 2018 2. február 2018 5. február 2018 (pondelok)
jarné 16. február 2018 19. február – 23. február 2018 26. marec 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
letné 30. jún 2018 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018

 

Sviatky a dni pracovného pokoja

Štátne sviatky v SR:

 • 1. január - Deň vzniku SR
 • 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
 • 29. august - Výročie SNP
 • 1. september - Deň ústavy SR
 • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

Dni pracovného pokoja:

 • 6. január - Zjavenie Pána, Traja králi
 • 14. apríl - Veľký piatok
 • 16. apríl - Veľkonočná nedeľa
 • 17. apríl - Veľkonočný pondelok
 • 1. máj - Sviatok práce
 • 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
 • 15. september - Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november - Sviatok všetkých svätých
 • 24. december - Štedrý deň
 • 25. december - Prvý sviatok vianočný
 • 26. december - Druhý sviatok vianočný