SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Organizácia roka

Školský rok 2022/2023

VYUČOVANIE:

 • 01.09.2022 – začiatok školského roka 2020/2021
 • 05.09.2022 – slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 a začiatok vyučovania 8:00 hod (pondelok)
 • 31.01.2023 – koniec I. polroka (utorok)
 • 01.02.2023 – začiatok vyučovania v II. polroku (streda)
 • 30.06.2023 – koniec vyučovania v II. polroku (streda)
 • 30.06.2023 – koniec II. polroka

MATURITNÁ SKÚŠKA:  

Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne, náhradné a opravné termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:

a. Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 14. marca 2023 (utorok) až 17. marca 2023 (piatok) z predmetov podľa Tabuľky 3.
b. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. september 2022.
c. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl a 12. apríl 2023 a 5. – 8. september 2023.
d. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný inštitút vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022, resp. 2023.
e. Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 27. október 2022.

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA:

  Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:
a. Riadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 15. júna 2023 do 30. júna 2023. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári školského roka 2022/2023.
b. Mimoriadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024.

MEDZINÁRODNÉ MERANIA

Slovenská republika sa zapája aj do medzinárodných štúdií na hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania (§ 154 zákona č. 245/2008 Z. z.), ktoré zabezpečuje NIVAM. Príprava hlavných a pilotných meraní bude prebiehať v mesiacoch september až november 2022, kedy budú tiež oslovené vybrané základné a stredné školy. Vybraným školám budú poskytnuté všetky potrebné materiály a pokyny k realizácii merania a všetky súvisiace dotazníky. Školy, ktoré boli príslušným medzinárodným centrom vybrané do administrácie, sú povinné sa do merania zapojiť a zúčastniť sa ho (§ 154, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.).
c. Administrácia pilotného merania medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2024 monitorujúcej vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie, ktorá je realizovaná formou on-line dotazníkového prieskumu učiteľov a riaditeľov škôl ISCED 2 prebehne v elektronickej podobe v mesiaci február 2023. Informácie o štúdii TALIS.

PORADY:

a) gremiálne porady sa konajú každý pondelok v zložení: riaditeľka školy, zástupkyne pre teoretické vyučovanie, zástupkyňa pre odborný výcvik, zástupca pre výchovu mimo vyučovania, vedúci ekonomicko-technického oddelenia a v prípade potreby prizvaný zástupca odborov,

b) prevádzkové porady a pracovné porady podľa potreby po gremiálnej porade,

c) pedagogické porady v stredu v 1.turnuse o 15.10 hod. alebo podľa potreby

d) zasadnutia PK podľa plánu práce PK ale minimálne 4 x do roka

PRÁZDNINY:

 

Sviatky a dni pracovného pokoja

Štátne sviatky v SR:

 • 1. január – Deň vzniku SR
 • 5. júl – Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
 • 29. august – Výročie SNP
 • 1. september – Deň ústavy SR
 • 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

Dni pracovného pokoja:

 • 6. január – Zjavenie Pána, Traja králi
 • 10. apríl – Veľký piatok
 • 12. apríl – Veľkonočná nedeľa
 • 13. apríl – Veľkonočný pondelok
 • 1. máj – Sviatok práce
 • 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
 • 15. september – Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november – Sviatok všetkých svätých
 • 24. december – Štedrý deň
 • 25. december – Prvý sviatok vianočný
 • 26. december – Druhý sviatok vianočný

 Vypracované podľa : Sprievodca školským rokom 2022/2023