SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

NEBOJME SA REMESLA, REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Pdf

Škola spojená s praxou

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene - škola so 130-ročnou tradíciou vo výchove a vzdelávaní v oblasti gastronómie, hotelierstva, cestovného ruchu a služieb- si plne uvedomuje dôležitosť získaných odborných zručností a praxe už počas štúdia na škole. Zároveň si uvedomujeme, ak chceme obstáť v konkurencii, musíme sa neustále nielen vzdelávať, ale hľadať stále nové, moderné, inovatívne formy  a metódy vzdelávania a prípravy na povolanie, ktoré dokážu pripraviť našich žiakov tak, že budú odchádzať do života pripravení na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni s vysokou šancou obstáť na trhu práce. Toto všetko dosiahneme len úzkym spojením teórie s praxou v reálnych podmienkach. Škola síce má vynikajúce predpoklady realizovať a aplikovať teóriu na prax vo svojich prevádzkach Hotel Academic, Crystal Bar & Restaurant, Season home cooking, Kadernícky salón Šarm, Kozmetický salón Šarm a Cukrárska výrobňa, ale keď chce držať krok s modernými trendmi a požiadavkami praxe, musia sa neustále vzdelávať učitelia, majstri odbornej výchovy i žiaci.

Osemnásťmesačný projekt vzdelávania (od 2/2014 do 7/2015) v rámci Opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, Operačného programu vzdelávanie pod názvom „Nebojme sa remesla, remeslo má zlaté dno“ ITMS kód projektu 26110130728, finančne podporený  zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, prináša škole, jej pedagogickým zamestnancom i žiakom benefit vo výške 264 191,01 EUR a kvalitná pripravenosť zvyšuje ich šancu a flexibilitu na trhu práce doma i v zahraničí. Sumou 13 904,79 EUR projekt finančne podporí aj Banskobystrický samosprávny kraj.

Cieľom projektu je modernizácia a inovácia obsahu odborných predmetov a odborného výcviku v študijných a učebných odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník, cukrár, kozmetik, kaderník  a ich priblíženie  meniacim sa trendom, požiadavkám trhu práce, vysokým nárokom zamestnávateľov, ale hlavne zákazníkom, ktorých spokojnosť musí byť prvoradá. V rámci projektu učitelia a majstri odbornej výchovy vytvoria 5 učebných textov a materiálov (Modelovanie v cukrárstve - výroba ozdôb, Nové pracovné metódy – predlžovanie vlasov, Nové metódy starostlivosti o ruky a modeláciu nechtov, Catering, Studená kuchyňa) a knihu Regionálna gastronómia.

Všetky učebné texty, materiály odrážajú moderné trendy a požiadavky  zákazníkov a budú slúžiť ako manuál nielen pre nich, ale aj pre súkromných podnikateľov pre zlepšenie ich práce vo sfére cestovného ruchu a služieb.

Samozrejme, tým, že sa projekt zameriava hlavne na posilnenie praxe – praktických zručností a schopností, financie z projektu slúžia aj na zriadenie troch odborných učební, obnovu didaktických prostriedkov, výpočtovej techniky, knižného fondu a zariadení v štyroch Centrách odborného vzdelávania a prípravy pre hotelierstvo a služby.

Mgr. Alžbeta Staníková

 projektová manažérka