SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Overenie odbornej spôsobilosti

Termín skúšok odbornej spôsobilosti: 

Termín skúšok odbornej spôsobilosti: 11.6.2021

Žiadosti o skúšku spolu s prílohami je potrebné zaslať čo najskôr.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania ako správny orgán príslušný podľa § 15 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe splnenia podmienok na udelenie oprávnenia podľa uvedeného zákona rozhodlo o udelení oprávnenia Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie

Pripravujeme odbor - manikér

Požiadavky na úspešné absolvovanie skúšky spolu s hodnotiacimi štandardmi
Odbor kaderník >>> požiadavky kaderník <<<
Odbor kozmetik >>> požiadavky kozmetik <<<
Odbor čašník, servírka >>> požiadavky čašník, servírka <<<
Odbor kuchár >>> požiadavky kuchár <<<
Odbor cukrár >>> požiadavky cukrár <<<

Požiadavky na úspešné absolvovanie skúšky spolu s hodnotiacimi štandardmi
Škola v prípade Vášho záujmu poskytuje aj konzultácie k daným témam v rozsahu 8 -16 hodín za poplatok 80,- EUR.

Uchádzač zašle písomnú žiadosť o vykonanie skúšky na adresu:

SOŠ hotelových služieb a obchodu

Jabloňová 1351

960 01  Zvolen

spolu s požadovanými prílohami.

 

Vzor žiadosti si môžete >>> stiahnuť tu <<<

Súčasťou žiadosti sú aj prílohy, ktoré treba priložiť a zaslať.

Usmernenie ku skúškam na overenie odb. spôsobilosti si môžete >>> stiahnuť tu <<<

  

Poplatok za vykonanie skúšky je 230,- EUR.

(Poplatok pre našich absolventov rekvalifikačných kurzov je 170,- EUR )

 

Poplatok uhraďte na účet číslo: IBAN: SK58 8180 0000 0070 0046 2944 (Štátna pokladnica)

Variabilný symbol: 0201

Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko uchádzača a kvalifikáciu.