SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Študentský parlament

Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

  1. JEDINEČNOSŤ INDIVÍDUA - podpora žiackej sebadôvery, sebarealizácia, kladný citový vzťah spolužiakov a učiteľov, pestovanie zmyslu pre vlastnú hodnotu. Rešpektovanie jedinečnosti a neopakovateľnosti indivídua, jeho špecifické záujmy a potreby.
  2. POZITÍVNE HODNOTENIE – uprednostňovanie pozitívnej motivácie žiakov, ale aj učiteľov, sociálne uznanie, satisfakcia a saturácia potrieb, možnosť zažiť úspech a preferencia kladného hodnotenia.
  3. POCIT SPOLUZODPOVEDNOSTI - stimulácia k tvorivosti, cieľavedomosti a samostatnosti, pocit zodpovednosti v spoločnej práci, formovanie žiadúcej ašpirácie v skupinovej činnosti.
  4. VZÁJOMNÁ TOLERANCIA - tolerovanie odlišných názorov, presvedčení, postojov, kultúrneho štýlu iných osôb, otvorená sociálna komunikácia, konfrontácia názorov a návrhov.
  5. KULTIVÁCIA SOCIÁLNYCH VZŤAHOV - kultivácia sociálnych vzťahov, modifikovanie sociálnej pozície žiaka v triede.
  6. SPOLUPRÁCA MEDZI UČITEĽMI A ŽIAKMI - existencia spoločného cieľa a utváranie plánu spoločnej činnosti, kooperácia a súťaženie medzi žiakmi.
  7. EMOCIONALIZÁCIA VYUČOVANIA - prenášanie entuziazmu a vitality, zabezpečenie socioemočnej klímy v triede a v škole.
  8. HODNOTOVÉ ZAMERANIE - rozvoj kultúrneho správania, podporovanie prosociálneho konania žiakov.

 

Študentský parlament:

 

Výbor č. 1 – odbor kuchár/cukrár

I. E      Bačíková Kristína

II. E     Čupák Martin

III. E    Bendík Dušan

 

Výbor č. 2 – odbor hotelová akadémia

I. H       Trnková Kristína

I. K       Tóthová Viktória

II. H      Suchánska Barbora

II. K      Gregorová Silvia

III. H     Homola Sáfy

III. K     Močko Michal

IV. H     Gužák Radoslav

IV. K     Nágelová Kristína

 

Výbor č. 3 – odbor kozmetik, kozmetička a vizážistka

I. Z         Pápayová Denisa

II. Z       Zánová  Zuzana

III. Z      Polievková Jana

IV. U      Skalošová Simona

 

Výbor č. 4 – odbor kaderník

I. N        Neureiterová Nikola

II. M     Šamová Jana

III. M    Vasilenko Roman

III. N     Bátoryová Barbora

 

Výbor č. 5 – odbor kuchár/čašník, servírka

I. G        Lichner Martin

II. G       Feriancová Zuzana

III. G     Ryljak Štefan

 

Výbor č. 6 – obchodná akadémia, agropodnikanie

I. A        Mózerová Veronika

II. A       Kučerová Martina

III. A     Tuček Milan 

III. B      Longajová Lucia

II. D       Hrončoková Dominika