SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

PSYCHOLÓG

Špeciálnopedagogická podpora


Špeciálnopedagogická podpora je poskytovaná nielen žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2, písmeno i), školského zákona 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ale všetkým žiakom so špeciálnymi alebo individuálnymi potrebami na základe princípov inkluzívneho vzdelávania (§ 2, písmeno ag), školského zákona 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Kontakt: Denisa Ladomerská

Tel: 045/533 39 86, klapka 56

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miestnosť: č. 44

 

Konzultačné hodiny

 • pre žiakov: každý pondelok a štvrtok, iné dni (po dohode)
 • pre rodičov: termín je potrebné si dohodnúť vopred osobne alebo telefonicky

Poskytujeme:

 • konzultácie, poradenstvo, reedukáciu a preventívnu činnosť v školskom prostredí.

Podpora pri vzdelávacích ťažkostiach:

 • rozvoj pracovného tempa pomocou intervenčného programu ROPRATEM,
 • rozvoj a stimulácia kognitívnych funkcií (myslenie, pamäť, pozornosť, sústredenie) pomocou intervenčného programu PAMIS a iných programov,
 • rozvoj exekutívnych schopností (organizovanie práce a študijného režimu, plánovanie činností, sebakontrola, sebahodnotenie),
 • rozvoj komunikačných a expresívnych zručností,
 • efektívne využívanie učebných štýlov, formovanie metakognitívnych stratégií.

Oblasti ďalšej poskytovanej podpory:

 • pomoc pri riešení rôznych osobných a interpersonálnych problémov, alebo konfliktných situácií v školskom prostredí (aj prostredníctvom využitia terapie hrou v piesku, prvkov artefiletiky, kognitívnych a behaviorálnych intervencií v pedagogickej praxi).

 

O zaradení žiaka so zdravotným znevýhodnením a žiaka s nadaním do triedy strednej školy rozhoduje riaditeľ strednej školy na základe:

 • odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a
 • vopred prerokovaného informovaného súhlasu plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia.

(§ 33, ods. 13, školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

Žiaci, ktorí nie sú žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo žiakmi s nadaním, ale ktorých zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti prechodne ovplyvňujú, resp. majú dopad na ich školskú úspešnosť, majú nárok na poskytnutie podporných opatrení.

(§ 2, písmeno i), školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

Podporným opatrením je opatrenie poskytované školou potrebné na to, aby sa žiak mohol plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti. (§ 145a, ods. 1, školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

O vyjadrenie účelu poskytnutia podporného opatrenia môže riaditeľa školy požiadať:

 • zákonný zástupca neplnoletého žiaka,
 • plnoletý žiak,
 • pedagogický zamestnanec,
 • odborný zamestnanec.

(§ 145b, ods. 2, školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

O vyjadrenie účelu poskytnutia podporného opatrenia a o poskytnutie podporného opatrenia možno požiadať písomne.

(§ 145b, ods. 2, školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

Vzor Žiadosti o vyjadrenie účelu podporného opatreniaŽiadosť o poskytnutie podporného opatrenia poskytne škola.

 

Podporné opatrenie sa poskytuje na základe vyjadrenia pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ alebo školský špeciálny pedagóg, odborného zamestnanca školy alebo zariadenia poradenstva a prevencie.

(§ 145b, ods. 1 písm. a), b) školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

Vyjadrenie obsahuje návrh podporného opatrenia a návrh rozsahu jeho poskytnutia. Vyjadrenie sa poskytuje žiadateľovi, ak o vyjadrenie požiadal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, poskytuje sa aj zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka, zástupcovi zariadenia alebo plnoletému žiakovi.

(§ 145b, ods. 4, školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

Ak ide o podporné opatrenie, ktorým je poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na jeho navrhnutie sa vyžaduje aj písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

(§ 145b, ods. 5, školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

Žiak má právo na poskytnutie podporného opatrenia uvedeného vo vyjadrení.

(§ 145b, ods. 6, školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

Na základe vyjadrenia môže riaditeľa školy o poskytnutie podporného opatrenia požiadať ten, komu bolo vyjadrenie poskytnuté.

(§ 145b, ods. 7, školského zákona 245/2008 Z. z.)

 

K návrhu podporného opatrenia uvedeného vo vyjadrení a k navrhovanému rozsahu jeho poskytovania sa riaditeľ školy písomne vyjadrí s ohľadom na personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky školy alebo školského zariadenia na poskytnutie podporného opatrenia. Písomné vyjadrenie riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia poskytuje osobám podľa odseku 7 do 10 dní odo dňa, kedy bol požiadaný o poskytnutie podporného opatrenia, v odôvodnenom prípade do 20 dní.

(§ 145b, ods. 8, školského zákona 245/2008 Z. z.)