SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Up

Pre pedagógov a zamestnancov

VZOR 25c - Žiadosť o priznanie, vydanie osvedčenia a vyplácanie kreditového príplatku za vykonanie rigoróznej skúšky
VZOR 24c - Žiadosť o priznanie, vydanie osvedčenia a vyplácanie kreditového príplatku za vykonanie štátnej jazykovej skúšky
VZOR 23c - Žiadosť o priznanie, vydanie osvedčenia a vyplácanie kreditového príplatku za absolvovanie rozširujúceho štúdia
VZOR 22c - Žiadosť o uznanie kreditov za absolvovanie vzdelávania v zahraničí
VZOR 21c - Žiadosť o vyplácanie kreditového príplatku (Overením profesijných kompetencií)
VZOR 20c - Žiadosť o vyplácanie kreditového príplatku (Absolvovaním programov kontinuálneho vzdelávania)
VZOR 19c - Mimovyučovacie, voľnočasové aktivity a prezent. školy
VZOR 18c - Údaje o ďaľšom vzdelávaní pedag. zamestnancov
VZOR 17c - Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
VZOR 26c - Plánovanie exkurzií - MANUÁL
VZOR 16c - Žiadanka na zabezpečenie občerstvenia
VZOR 27c - Finančné požiadavky na školský rok - VZOR
VZOR 15c - Protokol o komisionálnej skúške
VZOR 14c - Nadpočetné hodiny (nadčasy)
VZOR 11c - Žiadanka o uvoľnenie z práce
VZOR 12c - Oslobodenie od TEV
VZOR 10c - Pomocný výkaz
VZOR 9c - TP titulná strana - vzor
VZOR 8c - TP šablóna 5. ročník
VZOR 7c - TP šablóna 4. ročník
 
 
Powered by Phoca Download