SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

 Charakteristika študijného odboru obchodná akadémia

-       štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou,

-       absolventi/absolventky tohto odboru sú pripravení/pripravené na :

–      vykonávanie odborných ekonomických činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie,

–      získavanie a spracúvanie informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, 

–      vykonávanie činností v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, 

–      vykonávanie činností v cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe, 

–      na samostatný výkon činnosti odborného ekonomického pracovníka, 

–      na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch, 

–      vykonávanie marketingových činností v tuzemsku a zahraničí, 

–      činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, 

–      činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, 

–      kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím), 

–      výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, v obchodných organizáciách, v organizáciách poskytujúcich služby ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo ako samostatný podnikateľ.

  

Organizácia, miesto vyučovania

Teoretické aj praktické vyučovanie sa realizuje v  budove školy na Jabloňovej 1351 vo Zvolene.

 

Ukončovanie štúdia

Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou. 

Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné  vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP << pre študijný odbor obchodná akadémia.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..