SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika odboru 6421 L spoločné stravovanie

Štúdium je 2-ročné, ukončené maturitnou skúškou, je určené pre absolventov/absolventky 3-ročných učebných odborov: 

6444 2, 6444 H čašník servírka,

6445 2, 6445 H kuchár, 

2964 2, 2964 H cukrár, 

6489 2, 6489 H hostinský, hostinská,

Študijný odbor:

- prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore súvisiace s racionalizáciou, riadením zariadení spoločného stravovania,

- poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť.

- umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.

- poskytuje študentom možnosť zúčastniť sa zahraničných, školou sprostredkovaných stáží v Nemecku, Švajčiarsku, na Cypre ...,

- absolventi/absolventky sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie v zariadeniach spoločného stravovania v pracovných pozíciách ako kuchár (cukrár, čašník, servírka), šéfkuchár (hlavný cukrár, hlavný čašník), prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, ako aj na samostatné podnikanie v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania. 

Organizácia, miesto vyučovania
Dvojročné štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Obsah praktického vyučovania nadväzuje na odbor v ktorom žiak/žiačka získal výučný list.Teoretické vyučovanie sa realizuje v  budove školy na Jabloňovej 1352 vo Zvolene a praktické vyučovanie na niekoľkých pracoviskách:, Hotel Academic, Divadelná reštaurácia, cukrárska výrobňa.

Ukončovanie štúdia
Dvojročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné  vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške. 

Ďalšie  štúdium
Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia. 

Viac informácií
Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP <<,  pre študijný odbor spoločné stravovanie.Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Fotogaléria