SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Študentská rada

Študentská rada

Študentská rada (ŠR) pracuje na škole od školského roku 1998 - 1999. Ide o spoločenstvo študentov, ktoré má vlastný štatút a plán aktivít.

Ciele Študentskej rady:

Cieľom študentskej rady je prispieť k lepšej a užšej spolupráci študentov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy.
Za týmto účelom ŠR vykonáva tieto činnosti:

  1. Riešiť prijateľné podmienky a návrhy zo strany študentov.
  2. Zlepšovať vzájomnú komunikáciu študentov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov a vedenia školy.
  3. Riešiť záležitosti problémových študentov a pomôcť rozvíjať sa talentovaným študentom v spolupráci s učiteľmi, majstrami OV a vychovávateľmi.
  4. Organizovať športové, kultúrne a iné druhy aktivít a podujatí v spolupráci s predmetovými komisiami.
  5. Zapájať sa do charitatívnych aktivít a zbierok organizovaných v škole i mimo nej.
  6. Spolupracovať so stravovacou komisiou.
  7. Prezentovať svoje aktivity na nástenke a v školskom časopise "MOZAIKA", čím budú všetci o činnosti Študentskej rady informovaní.
  8. Pomáhať škole získavať finančné prostriedky od sponzorov.
  9. Propagovať dobré meno školy.

Žiacka školská rada – zloženie v školskom roku 2020/2021:

Predseda: Sára Severínyová IV.Z

Členovia :

Martina Lapínová V.H

Jakub Ševčik V.H

 

ŠR spolupracuje s Mgr.,Ing. Schallerovou Svetlanou a Mgr. Turčanovou Zuzanou  z radov pedagogických pracovníkov, ktoré pomáhajú koordinovať činnosť medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy.

Prostredníctvom ŠR sú študenti bližšie informovaní o kľúčových kompetenciách v personálnej a profesionálnej oblasti. Personálne kompetencie sa týkajú všeobecného vzdelania, komunikačných schopností, schopností vedieť spolupracovať, tvorivo a kriticky riešiť problémy, ďalej ovládať informačno-komunikačné technológie, ale aj slobodne konať a niesť zodpovednosť za svoje konanie, učiť sa triediť informácie, ovládať cudzí jazyk a podieľať sa na formovaní občianskej demokratickej spoločnosti. Profesionálne kompetencie získavajú prostredníctvom odborných zručností a schopností, kvalitným odborným vzdelaním, čo im umožňuje presadiť sa vo svojom zvolenom odbore.

Aktivity ŠR formujú postoje našich žiakov. Vytvárajú hodnotový rámec našej školy a tak aj hodnotový rámec občana Slovenskej republiky.