SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

NÁSTUP DO ŠKOLY

V zmysle najnovšieho Odporúčania BBSK k otváraniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bude vyučovanie na našej škole obnovené dňa 30.júna 2020. Podrobnosti nástupu do školy sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov.

Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

 Nečakajte, príďte medzi NÁS.

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA

Prijímacie konanie prebieha od 15. mája 2020 do 30. júna 2020 v súlade s Kritériami pre prijímacie konanie žiakov SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene pre školský rok 2020/2021, ktoré boli stanovené v súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 vydaného MŠVVaŠ SR a boli zverejnené na webovom sídle školy www.soshotel.sk.

Riaditeľka školy rozhodla o prijatí / neprijatí uchádzača o štúdium podľa poradia tak, aby počty prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch neprekročili plánovaný počet, následne bude uplatňované posúvanie poradia (alebo autoremedúra), ktorú budeme môcť uplatniť pri doručení potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium. V prípade, že žiak umiestnený nad čiarou prijatia sa nezapíše na našu školu, poradie neprijatých uchádzačov pod čiarou sa posúva smerom nahor o čom Vás budeme informovať.

V priebehu dňa 26.5.2020 boli doručené Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí na štúdium a prijatým uchádzačom prostredníctvom edupage ZŠ, alebo emailom.

Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium

(záväzne treba potvrdiť aj prijatých žiakov, inakšie nebudú zapísaní na štúdium)

Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium, ktorým písomne potvrdzujete záujem / nezáujem žiaka o štúdium v našej škole.

Potvrdenie zasielajte obratom, najneskôr do 4. júna 2020:

  1. cez informačný systém základnej školy (EduPage)
  2. odoslaním podpísaného naskenovaného tlačiva e-mailom na adresu školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  3. poštou na adresu strednej školy (SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen).

Rozhodujúci je dátum doručenia záväzného potvrdenia strednej škole (pozor nie pečiatka na pošte).

VZOR - Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium . pdf formát

VZOR - Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium . docx formát

VZOR - SOŠ odvolanie proti rozhodnutiu . pdf formát

VZOR - SOŠ odvolanie proti rozhodnutiu . docx formát

 

Výsledková listina zo dňa 26.05.2020

všetci uchádzači boli oboznámení  z výsledkami 1. kola

Vysvetlivky:

  •     kód tvorí prvé písmeno mena (nie priezviska) posledné šesťčíslie rodného čísla. (pri písmene CH berieme do úvahy prvé písmeno C)

Design by: www.diablodesign.eu