SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

ROZBEHNI SA!

Nie, neboj sa, nie je to výzva k rozhýbaniu tvojho tela! Naopak, je to projekt, ktorý pomáha žiakom  rozbehnúť ich myslenie správnym smerom, smerom k tomu, ako byť viac tvorivejšími a podnikavejšími.

Program „Rozbehni sa! Academy“ predstavuje praktický doplnok k podnikateľskému vzdelávaniu a rozvoju  finančnej gramotnosti na našej škole. Je to 6-mesačný rozvojový program pre stredné školy, ktorý pozostáva z piatich náučných, praxou osvedčených modulov rozvíjajúcich podnikavosť.

Do tohto programu sme v tomto školskom roku prihlásili žiakov 3. ročníka OA, ktorí po absolvovaní úvodných modulov mali vymyslieť inovatívny podnikateľský nápad. Manažéri tohto projektu im pomáhali overiť si, či je ich nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis.

O tom, že to našim žiakom dobre „páli“ aj vo svete podnikania, svedčí to, že spomedzi vyše 200 prihlásených nápadov z celého Slovenska, sa do  sedmičky najpútavejších  dostal nápad dvojice Simona Guničová a Viktória Kmeťová s názvom Netradičný medík. Bližšie informácie o nápade vám, samozrejme, prezradiť nemôžem, pretože je to ich vlastné know-how, a teraz už len od ich úsilia a šikovnosti závisí, či dokážu preniesť túto myšlienku aj do reálneho sveta.

Program „Rozbehni sa! Academy“ pokračuje v najbližších týždňoch ďalšími modulmi.

Podrobnejšie informácie o programe sa môžete dočítať na stránke www.rozbehnisa.sk/pre-skoly

Dušan Krsek, ambasádor programu

Exkurzia - Pustý hrad

Dňa 28. 9. 2021 sa uskutočnila terénna exkurzia do severozápadnej časti pohoria Javorie s výstupom na Pustý hrad spojená s odborným výkladom. Žiakov 1. ročníka OA a MRCR sprevádzali slovom i „krokom“ pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorí im priblížili prírodné podmienky a historické pozoruhodnosti spomínaného pohoria. Vypočuli si prednášky o geomorfológii územia, diverzite rastlinstva, živočíšstva, lesných ekosystémoch aj o prírodných a historických zaujímavostiach územia.

Študentov prednášky zaujali a vedeli aj správne odpovedať na viacero z položených otázok. Darilo sa im aj v poznávaní drevín. Poznatky získané na exkurzii môžu študentom pomôcť pri osvojení učiva v rámci prírodovedných predmetov, najmä biológie.

Stretnutie so zanietenými priaznivcami Pustého hradu, ktorí tu vykonávali archeologický výskum, nebolo plánované, na tomto mieste však počas archeologickej sezóny obvyklé. Najnovšie nálezy si tak medzi prvými mohli prezrieť aj účastníci exkurzie.

Počasie prialo, nedá sa nespomenúť impozantné výhľady z Dolného i Horného hradu na Zvolenskú kotlinu a okolité pohoria.

Spolupráca medzi SOŠ a ÚEL existuje už viac ako 10 rokov, vznikla počas projektu Vedu do škôl a kaviarní.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

 

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 a práve tento rok je to už 20 rokov, čo oslavujeme mnohojazyčnosť v celej Európe. Potreba rozprávať cudzími jazykmi je v dnešnej mnohonárodnej Európe nevyhnutnosťou a dôležitým predpokladom prežitia a uplatnenia sa mladých ľudí v súčasnom svete.

Mladý podnikavec

Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci projektu absolvovali workshopy, online webináre a konzultácie s odbornými lektormi v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Žiaci získali vedomosti a skúsenosti v problematike osobných financií, investovania, sporenia a všeobecného hospodárenia s peniazmi. Každý žiak po absolvovaní všetkých stretnutí získal certifikát a príručku finančnej gramotnosti v elektronickej alebo tlačenej verzii.

Ing. Erika Guničová

Deň Zeme online

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme sme sa v online priestore zúčastnili viacerých aktivít. V spolupráci so Stredoslovenským múzeom sme sa zapojili do výzvy „Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh“. Cieľom výzvy bolo vypracovať projekt o ohrozenom živočíchovi, graficky ho spracovať a navrhnúť opatrenia, ktoré by mohli vybranému živočíchovi reálne pomôcť pred jeho vyhynutím. Z našej školy sa do výzvy zapojila Kvetoslava Cviková z II.A a svoju pozornosť venovala leopardovi škvrnitému.

Projekt je zverejnený na stránke https://ssmuzeum.sk/den-zeme-so-stredoslovenskym-muzeom/.

Ďalšou našou aktivitou bola diskusia s manažérom kvality ovzdušia BBSK v prostredí MS Teams. Žiaci prvého ročníka odboru obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu získali informácie o stave ovzdušia v našom kraji, o hlavných zdrojoch znečisťovania a mali možnosť navrhnúť, ako znížiť úroveň škodlivín v ovzduší.

V týždni  od 26.4. do 30.4.2021 prebiehal environmentálny filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm. Opäť v online priestore sa ho zúčastnili vybraní žiaci prvých a tretích ročníkov. Prvá časť bola filmová na tému "Food Waste". Nasledoval kvíz, ktorým študentov previedla hviezda našej hip-hopovej scény Kali.

Obsluhovali sme našu prezidentku

Stalo sa už pravidlom, keď sa objaví v našom kraji či okrese najvýznamnejšia osobnosť Slovenskej republiky, naša  škola tam nemôže chýbať.

Presne tak to bolo aj 26. marca 2021 pri návšteve našej pani prezidentky Zuzany Čaputovej  očkovacieho centra Banskobystrického samosprávneho kraja. Prezidentku sprevádzal zastupujúci minister zdravotníctva pán Eduard Heger. Pani prezidentka sa stretla aj s predsedami ostatných samosprávnych krajov. Na stretnutí hovorili primárne o očkovaní. Bola vyzdvihnutá aktívna práca a dôležitá úloha veľkokapacitných vakcinačných centier v samosprávnych krajoch.   

Pani prezidentku a všetkých prítomných pri občerstvení obsluhovali naši zamestnanci a majstri odborného výcviku pod vedením manažéra Hotela Academic Jozefa Weisa, a to pani Jana Lipnická, pani Zdenka Cibulová, pani Lenka Kováčiková.

Naša pani riaditeľka PaedDr. Helena Hrnčiarová sa nášmu tímu poďakovala za ich vzornú reprezentáciu školy a šírenie jej dobrého mena.

Veríme, že takýchto významných príležitostí na zviditeľnenie školy bude stále viac a viac.

Design by: www.diablodesign.eu