SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Národná súťaž z ekonómie a financií pre stredné školy

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií. Svojím poňatím prispieva k rozvoju  schopností a znalostí stredoškolákov v tomto odbore. Otázky do súťaže  Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INES, Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania INEV.

Cieľom Ekonomickej olympiády je podporovať ekonomické vzdelávanie  a vzbudiť záujem o ekonomické témy u mladých ľudí. Vyhľadáva medzi  stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov s cieľom podporiť ich v ďalšom rozvoji.

Celonárodná ekonomická súťaž môže prepojiť najúspešnejších stredoškolákov s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov  inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste.

V decembri 2024 sa zapojila naša škola do 7. ročníka Ekonomickej olympiády. V rámci Slovenska súťažilo 2 185 žiakov s priemernou úspešnosťou 47%. Z našich 37 súťažiacich žiakov dosiahlo túto hranicu  50%. Alžbeta Pálková zo IV. A – obchodná akadémia postúpila do krajského kola. Gratulujeme. Vo februári 2024 jej budeme držať palce.

SOŠ hotelových služieb a obchodu

realizuje projektový zámer

„zaPARKuj na Podborke“

 

Naša stredná škola je dominantou sídliska Podborová. Okolie školy s množstvom zelene v minulosti slúžilo pre potreby školy, ako aj na regeneráciu pre obyvateľov miestneho sídliska. V posledných rokoch sa do revitalizácie zelene neinvestovalo kvôli ťahajúcim sa reštitučným konaniam. Ale stav nášho okolia nás trápil -  zakopaný stavebný odpad, zaplienenie náletovými burinami, staré stromy.

Preto sme sa rozhodli vypracovať projekt s názvom „zaPARKuj na Podborke“. Chceme postupne  obnoviť rastlinnú rôznorodosť, vytvoriť vhodné podmienky pre opeľovačov – výsadbou aj výrobou hmyzieho hotela. Rovnako chceme podporiť zachytávanie vody v krajine a znížiť tak dopady globálneho otepľovania. A tretím dôvodom pre realizáciu projektu  sú mladí ľudia na Podborke – bolo by super podporiť našu školskú komunitu, posilniť vzťah a zodpovednosť žiakov k svojmu okoliu.

Aj keď je zima, my postupne začíname. Odštartovali sme prvú fázu. V mesiaci november prebehli vo vybraných triedach prednášky a tvorivé aktivity ako teoretický základ k téme globálneho otepľovania pod taktovkou Ing. Paulíkovej z organizácie World Wide  Fund for Nature. Žiaci sa naučili, aké faktory globálne otepľovanie spôsobuje, aké sú následky na ekosystémy, na biodiverzitu,  ale aj na ľudskú spoločnosť. Následne sami navrhovali adaptačné opatrenia  na zmiernenie dosahov klimatických zmien v lokalite našej školy.

No a po činnostiach v teple a pohodlí našej školy nás na jar čakajú aktivity von. Už sa aj tešíme na trošku fyzickej práce, či už pri úprave terénu, výsadbe nových rastlín, alebo pri zhotovovaní hmyzieho hotela a vtáčích búdok. Pevne veríme, že sa nám podarí vytvoriť príjemné prostredie, kde po vyučovaní zaPARKujú nielen naši žiaci, ale aj obyvatelia sídliska

 

Projektový zámer  je realizovaný s finančnou podporou

Zeleného vzdelávacieho fondu 4/2022 formou dotácie z Environmentálneho fondu

Finančné vzdelávanie

My tretiaci z odboru obchodná akadémia a manažment cestovného ruchu sme sa dnes zúčastnili neformálneho vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ v pobočke Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici.

Vzdelávanie upevnilo naše vedomosti a posilnilo našu finančnú gramotnosť. A čo také zaujímavé sme sa naučili? Orientovať sa v pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda, v základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia, vyskúšali sme si rolu svojho preferovaného povolania, pripravovali sme rodinný rozpočet a realizovali finančné rozhodnutia na základe svojho príjmu v kategóriách bývanie, strava, či doprava. Pracovali sme v skupinách a všetky aktivity boli prepojené s bežným životom.

Takže aké bolo naše dopoludnie? Veselé, uvoľnené, zážitkové, praktické, náučné... Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, tentoraz na tému Finančné plánovanie.

Podborka vyčarila úsmev na tvári deťom trpiacim autizmom a downovým syndrómom

Nie je náhoda, že sa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene spoločne s mestom Detva 6.12.2023 zapojila do ušľachtilého projektu pod názvom Vyčariť radosť, úsmev na tvárach detí s downovým syndrómom a autizmom. Na Mikuláša sa totiž odmeňujú všetky deti bez výnimky. O to viac si ceníme možnosť, že sme v tento deň mohli stráviť aspoň pár chvíľ v spoločnosti úžasných a obetavých pedagógov a ich výnimočných detí zo Súkromnej spojenej školy v Detve.

Iniciátor myšlienky Bc. Tomáš Mihalčík, MOV odboru cukrár, oslovil do projektu viacerých sponzorov mesta Detva vrátane našej školy. Cukrárska výrobňa pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu upiekla vynikajúcu tortu s motívom Vianoc, pripravila slané a sladké pečivo a tiež venovala neodmysliteľnú súčasť vianočného obdobia – medovníčky. Pedagogický zbor našej školy venoval finančnú zbierku, ktorá putovala do rúk riaditeľky Súkromnej Spojenej školy v Detve  PhDr. Martine Ostrihoňovej Kurekovej.

Chutné dary, ktoré vytvorili šikovné ruky našich majstrov odborného výcviku a žiakov učebného odboru cukrár, mohli vzniknúť len za finančnej pomoci sponzorov. Veľký úspech u detí mali aj darčekové koše, ktoré zhotovili žiaci študijného odboru obchodný pracovník pod vedením MOV Bc. Viery Sebíňovej.

Vďaka patrí nasledujúcim sponzorom: Mesto Detva s primátorom Branislavom Baranom, LST centrum, s.r.o., Reštaurácia pod zámkom Vígľaš, FRIŠNÁ KÁVA, Rudolf Holub, Michaela Murínová, GEOSTAV DETVA, s.r.o., Beton Detva a, samozrejme, rodičia žiakov Súkromnej spojenej školy v Detve.

Zo stretnutia sme odchádzali dojatí a šťastní, že sme mohli byť súčasťou krásnej myšlienky  a podporiť tak prácu našich kolegov, ktorí denne odovzdávajú veľa energie a celé svoje srdce deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré pod ich vedením získavajú dôležitý pocit byť užitoční a učia sa čo najlepšie sa zaradiť do každodenného života.

Na záver ostáva len dodať, že druhý ročník projektu bol úspešný a my vieme, že naša spolupráca týmto ročníkom nekončí.

Ako sa stať úspešným baristom?

To je otázka, ktorú si kladie nie jeden budúci barista.

Odpoveď na ňu, čiže inšpiráciu a motiváciu, dostali naši žiaci z odboru hotelová akadémia a čašník, servírka od pána Mareka Sviteka, odborníka na kávu zo Školy baristu 11. decembra 2023. Porozprával im svoj príbeh zo sveta kávy a bartenderstva. Stručne, ale zaujímavou prezentáciou priblížil priebeh baristického kurzu, ktorý je možné absolvovať v ich Škole baristu v Banskej Bystrici. Súčasťou kurzu  je aj ukážka pravej pražiarne kávy.

Žiakom sa prezentácia veľmi páčila, dozvedeli sa nové poznatky o káve a o latte art technike. Vedomostný kvíz hravo zvládli a zároveň si najlepší súťažiaci odniesol aj voňavú cenu – brazílsku kávu od firmy Cipolla. Na záver prednášky mali žiaci možnosť kávu ochutnať a dodať si potrebné množstvo energie, ktorú v školských laviciach určite ocenili.

Ďakujeme Marekovi, ale aj žiakom za príjemnú atmosféru a vzornú disciplínu. Vzdelávanie v baristike nekončí. Budeme pokračovať aj v roku 2024. Keď chce byť barista úspešný, musí sa vzdelávať a odborne rásť.

Mgr. Eva Wahlandtová

KUBA

Dňa 1. decembra 2023 sme na Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene privítali mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kubánskej republiky Rafaela Paulino Pino Bécquera, ktorý sa spolu s manželkou a konzulkou Kubánskej republiky Mercedes Matea Santos Calzada stretli s vedením školy a študentami piateho ročník študijného odboru hotelová akadémia. Členom delegácie bol aj predseda Spoločnosti slovensko-kubánskej spolupráce a solidarity José Martího Ľubomír Rejko.

Zástupkyne riaditeľky Mgr. Michaela Lúštiková a Mgr. Beáta Mogišová v krátkosti predstavili školu, jej zameranie, víziu a priblížili členom delegácie charakter ponúkaných študijných a učebných odborov. Taktiež oboznámili veľvyslanca o úspechoch žiakov na odborných súťažiach a možnostiach odborného vzdelávania našich žiakov v školských prevádzkach, ako sú Hotel Academic, Divadelná reštaurácia v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene,  Kadernícky salón Šarm, Kozmetický salón Šarm a Cukrárska dielňa.

Členovia delegácie boli oboznámení o prebiehajúcich projektoch a zahraničných mobilitách žiakov v rámci projektu Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii v Nemecku, Rakúsku a na Malte. V roku 2021 naša škola získala od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a prípravu akreditáciu na program Erasmus pre vzdelávacie mobility jednotlivcov.

Veľvyslanec s konzulkou sa živo zaujímali o priebeh praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Študenti členom delegácie priblížili obsah a tému praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v odbore hotelová akadémia. Spoločne s veľvyslancom Rafaelom Paulino Pino Bécqeurom a  konzulkou Mercedes Matea Santos Calzada diskutovali o tradičných jedlách, zvyklostiach a kultúrnych klenotoch ostrova Kuba, ktorý je súčasťou tohtoročných tém odbornej zložky praktickej časti maturitnej skúšky v odbore hotelová akadémia. Študenti všetky cenné informácie zužitkujú pri realizácii degustačnej večere.

Veľvyslanec s konzulkou prijali pozvanie vedenia školy na degustačnú večeru dňa 11.04.2024 v Hoteli Academic a taktiež potvrdili pokračovanie spolupráce.

Absolvovali sme BARMANSKÝ KURZ  LEVEL 1

Tretí novembrový týždeň (20. až 24. novembra 2023) sa na Podborke niesol v duchu miešaných drinkov. Žiaci z odboru hotelová akadémia a odboru čašník, servírka si osvojovali a zdokonalili svoje vedomosti a zručnosti v oblasti barmanstva - bartenderstva v Hoteli Academic.

Barmanský kurz viedli kvalifikovaní školitelia Martin Janura a Dušan Malovec zo Školy barmana v Považskej Bystrici. Obaja vytvorili príjemnú a priateľskú atmosféru, plnú vtipných a spontánnych situácií. Žiaci na konci týždňa úspešne absolvovali aj záverečné skúšky, na základe ktorých získali certifikáty. Barmanský kurz LEVEL 1 bol určený aj pre odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy, ktorí si rozšírili svoje poznatky o nové trendy v mixológii. Skúšky však neminuli ani ich. Účastníci kurzu sa dozvedeli veľa o destilátoch, koktailoch, želírovaných drinkoch, bublinkových ozdobách, o molekulárnych technikách. Nechýbala ani praktická časť, kde si upevňovali a zdokonaľovali svoje zručnosti.

Posledný novembrový deň (30. november 2023) bol zasa venovaný odbornému  workshopu s malou ochutnávkou a prezentáciou trendov z mixológie v podaní spomínaných školiteľov, ktorý prebiehal v Divadelnej reštaurácii. Bolo to príjemné spestrenie a doplnenie celého kurzu.

Veľká vďaka patrí školiteľom i všetkým zúčastneným, ktorí určite nové poznatky a zručnosti využijú vo svojej praxi.

Mgr. Eva Wahlandtová

Design by: www.diablodesign.eu