SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok.

 

Prihlášku do 2. kola prijímacích skúšok zašlite najneskôr do 7.6.2024.

Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať dňa 18.06.2024.

 

KÓD ODBORU

NÁZOV ODBORU

POČET VOĽNÝCH MIEST

 

2964 H

cukrár, cukrárka

5

6444 H

čašník, servírka

4

2949 M

výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

2

6442 K

obchodný pracovník, obchodná pracovníčka

10

6317 M

obchodná akadémia

2

6355 M

služby v cestovnom ruchu

2

Mental klub Jablonka

Problematike starostlivosti o duševné zdravie sa venuje pomerne málo pozornosti.

Nárast duševných porúch a psychických problémov negatívne ovplyvňuje predovšetkým kvalitu života, a preto si uvedomujeme, že dôležitá je najmä prevencia a podpora duševného zdravia.

Vo februári tohto roku sme vypracovali projekt, ktorý bol úspešne schválený a spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho zboru solidarity.

Cieľom projektu bolo založenie Mental klubu Jablonka, a to vytvorenie komfortnej zóny, multisenzorickej miestnosti, ktorá bude poskytovať formu uvoľnenia, relaxácie, zníženia stresu, strachu a pocitov osamelosti. Bude miestom podpory pre žiakov, ktorí si cez vzájomné otvorené diskusie vymenia rady a skúsenosti pri zvládaní náročných životných situácií.

Ďalším prioritným cieľom snoezelen miestnosti je zabezpečiť odbornú pomoc v spolupráci s odbornými zamestnancami z oblasti psychológie, ako aj z iných oblastí poskytujúcich prevenciu a podporu duševného zdravia.

O nevyhnutnosti venovať otázke duševného zdravia väčšiu pozornosť nás presvedčili aj výsledky dotazníka, ktorý bol realizovaný v priebehu mesiaca september 2023. Z 235 respondentov našej školy 87% odpovedalo, že sa v školách nevenuje dostatočná pozornosť tejto problematike.

Mirror hospitality EXPO 2024

Zrkadlom, ktoré odráža svet gastronómie, tak sa dá nazvať podujatie, ktoré prebiehalo začiatkom mája v Bratislave. Samozrejme, my sme tam tiež nemohli chýbať.

Podujatie prebiehalo v priestoroch krásneho bratislavského hotela s názvom Carlton Radisson Blu. V spomínanom hoteli sa konal už druhý ročník výnimočného gastronomického podujatia Mirror hospitality EXPO 2024, na ktorom sa stretlo veľa zaujímavých a zvučných mien z oblasti baristiky, barmastva a gastronómie. Toto podujatie je určené pre širokú odbornú a laickú verejnosť, pre stredné odborné školy a pre učiteľov odborných predmetov.  V rámci tohto workshopu sme sa zúčastnili niekoľkých zaujímavých prednášok, ochutnali sme niekoľko drinkov namiešaných z najnovších produktov na slovenskom a zahraničnom trhu a získali veľa užitočných informácií, ktoré vieme využiť v budúcnosti pri príprave na súťaže rôzneho zamerania. Vypočuli sme si životné príbehy baristu Rastislava Kasára, barmana Georga Nemca, someliéra Tomáša Šajgalu, barmana a organizátora festivalov Róberta Šajtlavu a kuchára Martina Záhumenského. Workshopu sa zúčastnili žiaci odboru hotelová akadémia z II.H a III.H triedy, a to Radovan Gál, Sophie Chantal Ofoedu a Viktória Oláhová v sprievode p. majsterky Mgr. Evy Wahlandtovej.

Sme veľmi radi a vďační vedeniu školy, že nám umožnilo naplniť túžbu a potrebu vzdelávať sa v moderných odborných trendov v oblasti gastronómie.

Mgr. Eva Wahlandtová

Slávnostné otvorenie Mental klubu Jablonka

Doba, v ktorej žijeme, je mimoriadne náročná. Je spojená s rôznymi obavami, neistotou, veľkými zmenami. Žijeme virtuálny svet, sme izolovaní, strácame osobný kontakt, vo svojom prežívaní, radostiach či starostiach zostávame častokrát sami. Sme obklopení mnohými negatívnymi emóciami, žijeme v neustálom strese. Náš život je zameraný na úspech a výkonnosť, ktoré sa stali hlavnými hodnotami dnešnej spotrebnej doby.

To všetko sa odráža na tom, ako sa cítime.

Život bez vzdelania je ako strom bez ovocia

 Dobrý učiteľ je ako strom. Zasadené semienko nevyklíči bez potrebných živín a vody. Učiteľ osobnostne a profesijne rastie vďaka vnímavým a zvedavým žiakom, ktorí sú pre neho hnacou silou na jeho zodpovednej a náročnej ceste. Takto vyživený strom vyháňa nové výhonky, nič nemôže zastaviť jeho túžbu stať sa veľkým. Tak ako strom, aj dobrý učiteľ má túžbu byť lepším a väčším, aby mal silu a chuť odovzdávať svojim žiakom len to najlepšie. Výsledky učiteľovej práce sú často viditeľné až po dlhej a namáhavej snahe, presne tak ako strom, na ktorého dozreté plody je potrebné si počkať.

Symbolický strom si dňa 30. apríla 2024 v Trnave odniesli všetci ocenení, výnimoční aktéri v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktorí sa svojou prácou podieľajú na zvyšovaní kvality OVP na Slovensku. Slávnostné vyhlásenie ocenených prebehlo počas konferencie, ktorá bola vyvrcholením Mesiaca kvality v rámci európskej iniciatívy pod názvom Európsky rok zručností.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) tento rok vyhlásil už tretí ročník Národnej ceny kvality 2024, keďže odborné vzdelávanie predstavuje jednu z kľúčových oblastí vzdelávania podporujúcu zamestnanosť a ekonomický rast krajiny. ŠIOV má za cieľ prostredníctvom Národnej ceny zvyšovať prestíž stredných odborných škôl a poukazovať na kvalitu praktického vzdelávania, prístup pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ich úsilie a aktivity v rámci školy.

O ocenenie sa mohli uchádzať stredné odborné školy, ktoré sa aktívne venujú zabezpečovaniu a rozvoju kvality OVP nad rámec stanovených štandardov. O víťazoch a ocenených rozhodovala porota, ktorú tvoril predstaviteľ Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, predseda Rady zamestnávateľov pre OVP, prezident Asociácie stredných odborných škôl, riaditeľ ŠIOV-u a členovia Siete kvality.

Naša škola sa do výzvy zapojila v rámci kategórie Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP. Vedenie školy nominovalo Mgr. Máriu Kaľamárovú, hlavnú MOV pre odbory kuchár a hotelová akadémia, ktorá na škole pôsobí už od roku 1991. Od svojho pôsobenia odvádza na škole veľký kus pedagogickej práce v rámci odborného výcviku a jej práca je neoceniteľná najmä v oblasti odbornej prípravy žiakov na ich povolanie.

Osobnostné kvality, skúsenosti, profesionalita a úspechy Mgr. Márie Kaľamárovej obstáli v silnej konkurencii, a tak sa jej meno ocitlo na zozname ocenených osobností, ktoré sa o ocenenie uchádzali v rámci ďalších kategórií, ako boli Spätná väzba v OVP, Prax na pracovisku, Rozvoj občianskych zručností.

Mgr. Mária Kaľamárová si získané ocenenie veľmi váži a jej slová vďaky sú zhrnuté v nasledujúcich riadkoch:

,, Som človek, ktorý má svoje sny, túžby a  ciele.  Hlavným cieľom bolo a vždy bude odovzdať čo najviac vedomostí a zručností  študentom na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.  Ocenenie, ktoré som získala, ma ešte viac zaväzuje vykonávať svoju prácu  zodpovednejšie. Chcem sa veľmi poďakovať  vedeniu školy,  hlavne pani riaditeľke PaedDr. Helene Hrnčiarovej, ktorá ma do súťaže prihlásila. Ani som to netušila.  Som veľmi vďačná a prijímam toto významné ocenenie s  úctou a pokorou. Za ním stojí podpora a práca aj mojich kolegov  na praktickom a  teoretickom vyučovaní. Hovorí sa, že bez dobrého kolektívu niet dobrého výsledku. Ďakujem všetkým za gratulácie.“

            Strom života nikdy nevyhynie. Strom života našej ocenenej tiež. Jeho výhonky sa rozrastajú do kútov celého Slovenska i za jeho hranice a robia dobré meno celej škole. Ďakujeme.     

Ktosi slávny raz povedal ...

„Súťaže nám umožňujú poznať naše slabiny, vedú nás po nekonečnej ceste sebapoznania. Naším pravým súperom sme jedine my sami.“

 

Jednou z vízií odborných škôl je profilovať zo svojich žiakov konkurencieschopných odborníkov so zmyslom pre spravodlivosť a s určitou dávkou sebareflexie. Naša škola zastáva myšlienku, že teoretické vedomosti musia byť nevyhnutne prepojené s praxou v každom odbore a na všetkých stupňoch vzdelávania. Praktické zručnosti tak naši žiaci v jednotlivých ponúkaných odboroch získavajú nielen v školských prevádzkach praktického vyučovania, ale zdokonaľujú sa a zoznamujú sa so svojou konkurenciou najmä na odborných súťažiach.

XXVI. ročník národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové, ktorý sa konal 18. apríla 2024, bol pre nás ďalšou príležitosťou, ako sa inšpirovať a zároveň spoznať svoje silné a slabšie stránky. Táto verejnosťou obľúbená súťaž je už 26 rokov medzinárodným sviatkom kuchárov, cukrárov a všetkých milovníkov modernej aj tradičnej gastronómie. V rámci jedného dňa mohli diváci vidieť výstavné exponáty od viac než 200 súťažiacich20-tich kategóriách. Tento rok sa do súťaže zapojili aj školy z Poľska a Litvy.

Naša delegácia sa pod vedením MOV Mgr. Márie KaľamárovejBc. Viery Sebíňovej zapojila do kategórií Kuchár junior pre súťažiacich do 23 rokov a Kuchár kadet do 18 rokov. Šikovných kuchárov doplnili žiačky v odbore cukrár v kategóriách Cukrár kadet do 18 rokov a Juniorská cukrárska artistika. Bc. Viera Sebíňová súťažila v kategórii Cukrárska artistika, Cukrár senior.

Poctivá príprava našej delegácie priniesla skvelú žatvu pre všetkých zapojených. Gastro Hradec Culinary Cup 2024 nám priniesol striebornú medailu pre Christofera Kováča (V.H) v kategórii Kuchár junior, bronzovú medailu pre Tomáša Krnáča (II.H) v kategórii Kuchár kadet, bronzovú medailu aj pre Alžbetu Vandákovú (II.E) v kategórii Kadet cukrár, Cenu prezidenta kuchárov a cukrárov ČR pre juniorskú cukrársku artistku Michaelu Gondekovú (II.P) a celkové druhé miesto a umiestnenie v bronzovom pásme pre MOV Vieru Sebíňovú v kategórii Cukrárska artistka, Cukrár senior.

 

Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu. Vďaka patrí, samozrejme, aj majstrom odborného výcviku za prípravu žiakov.

Vyjadri svoju emóciu – pohlaď dušu

Dňa 24. apríla 2024 sa konala aktivita organizovaná Mental klubom Jablonka Vyjadri svoju emóciu – pohlaď dušu, počas ktorej mohli žiaci v literárnej alebo výtvarnej podobe vyjadriť svoje pocity a myšlienky. Sme veľmi radi, že sa tejto aktivity zúčastnilo až 48 žiakov, ktorých zároveň pri výtvarnej aktivite podporila aj lektorka angličtiny Kristen Wagoner.

Design by: www.diablodesign.eu