SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Základné informácie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania na škole v školskom roku 2020/2021

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa ŠkVP a podľa platných opatrení ÚVZ.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo nasledujúce pokyny k organizácii školského roku 2020/2021:

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Vyhlásenie.pdf   - príloha na stiahnutie

 

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
 • Do budovy školy a školského internátu počas každej fázy semaforu (zelená, oranžová, červená) vstupuje len s povolením od riaditeľa školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti.
 • Podmienky vstupu do školy

Podmienky vstupu do školy.pdf - príloha na stiahnutie, oznam zákonným zástupcom a žiakom

Žiak

 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy vrátane svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
 • Dodržiava odstupy.
 • Dezinfikuje si ruky v zmysle aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami ÚVZ SR.
 • Nezhromažďuje sa vo veľkom počte pred školou, pred školským internátom aj vo vnútorných priestoroch školy.
 • Ak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a oznámi to triednemu učiteľovi, prípadne službu konajúcemu učiteľovi.

 

Žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa musia riadiť podľa danej situácie nariadeniami tzv. semaforu  a dodržiavajú princíp R-O-R (rúško – odstup – ruky).

 

Návštevníci školy:

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti.pdf - príloha na stiahnutie

 

Kompletný manuál.pdf - príloha na stiahnutie

Usmernenie k možnému výskytu koronavírusu COVID-19.  

Loading...

Náš TOP EXPERT nesklamal

„ Úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť, a nie tých, ktorí o všetkom dlho uvažujú a váhajú.“  Herodotos

Nemeckí praktikanti už piatykrát na stáži vo Zvolene

Rok od posledného pobytu nemeckých praktikantov uplynul ako voda a do Zvolena už po piaty raz pricestovalo 6 praktikantov z partnerskej školy Staatliches berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz (Tom Lauer, Josefin Krause, Lucy Senger, Jessica Seidel, Zaid Zakarya a Marcus Dost) spolu so svojimi vyučujúcimi (Andrea Uhlmann, Petra Richter a  Jörg Missale) na 3-týždňovú odbornú stáž v rámci projektu Erasmus+. Nemeckých žiakov počas prvých štyroch dní monitoroval aj riaditeľ ich školy p. Frank Weingart.

Design by: www.diablodesign.eu